Klub rodičů a přátel školy

Stanovy Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, o.s.

Na valné hromadě Klubu rodičů, která se konala dne 1.11.2012 bylo zvoleno vedení Klubu v tomto složení:

Předsedkyně: Jana Dvořáková

Místopředsedkyně: Mgr. Petra Kališová Václavíková

Pokladník: Gabriela Petrovičová

Kontaktní e-mail: klub.rodicu (zavinac) zshusovabrno.cz

Bankovní spojení: Volksbank 4200258100/6800
(Důležité: Při zaslání platby uveďte jméno žáka!)

Čl.1 Název, sídlo a úvodní ustanovení občanského sdružení

Název občanského sdružení:
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, o.s. (dále jen „Klub“)
Sídlo sdružení:
ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17
602 00 Brno

1. Klub je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců
dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci škol i jiných výchovných zařízení založených jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.

2. Klub je nepolitickou zájmovou organizací, která zastupuje zájmy dětí a mládeže.
Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.

3. Klub je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jiných
organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektu.

Čl. 2 Cíle a náplň činnosti

Cílem činnosti klubu je všestranně podporovat rozvoj ZŠ a MŠ Husova 17 v Brně (dále škola), tedy koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

Zejména:

 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky
 • podporuje spolupráci školy s dalšími tuzemskými i zahraničními školami
 • zajišťuje ve spolupráci se školou a školskou radou různé kulturní a společenské akce – přednášky, společná setkání atp.
 • podává žádosti o granty v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti

Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno přímo škole, žákům, zaměstnancům školy, případně třetím osobám k plnění výše uvedených cílů.

Čl. 3 Členství

Členem klubu mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a chtějí se na práci sdružení aktivně podílet.

Členství v klubu je dvojího druhu:
a) individuální členství
– rodiče žáků školy
– ostatní osoby
b) kolektivní členství
– právnické osoby

Rodiče žáků se stávají na školní rok členy Klubu, zaplatí-li Klubu stanovený finanční příspěvek. Dokladem členství je potvrzení o zaplacení příspěvku.
Ostatní členové jsou přijímáni do Klubu na základě písemné přihlášky. O přijetí do Klubu rozhoduje Rada Klubu. Dokladem členství ostatních osob a právnické osoby je písemné potvrzení o členství vydané Radou Klubu.

Členství zaniká:
a) vystoupením člena (na základě oznámení Radě),
b) vyloučením na základě dlouhodobého nezájmu o práci sdružení,
c) nezaplacením stanoveného příspěvku.

O zániku členství podle písm. b) musí být člen písemně informován.

Čl. 4 Práva a povinnosti

Člen Klubu má právo zejména:

 • být informován o činnosti a hospodaření Klubu nejméně 1x ročně,
 • aktivně se podílet na každé činnosti Klubu,
 • být volen do orgánů Klubu,
 • vznášet své názory, náměty a připomínky,
 • osobně se účastnit projednávání návrhů,
 • účastnit se shromáždění Klubu s rozhodujícím hlasem.

Člen Klubu má povinnost zejména:

 • aktivně se podílet na plnění cílů činnosti Klubu
 • dodržovat stanovy Klubu,
 • plnit usnesení orgánů Klubu a svědomitě vykonávat svěřené funkce,
 • včas platit členský poplatek.

Čl. 5 Organizace Klubu

Základní orgány Klubu jsou:
a) valná hromada,
b) Rada Klubu,
c) revizor
d) předseda a místopředseda klubu

Valná hromada

Nejvyšším orgánem Klubu je valná hromada a tvoří ji všichni členové.
Valnou hromadu svolává Rada Klubu, prostřednictvím předsedy Rady, případně místopředsedy Rady Klubu dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Činí tak dopisem pokud jde o členy právnické osoby a ostatní osoby. Rodiče žáků pak svolává formou vyvěšené pozvánky na přístupném místě v budovách školy. Pozvánka, kterou je valná hromada svolána obsahuje program jednání valné hromady. Valná hromada musí být svolána se 14 denním předstihem.
Rada Klubu také svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 1 roku členy Rady Klubu
d) rozhoduje o zrušení sdružení
e) volí revizora
f) rozhoduje o výši finančního příspěvku.
g) odvolává členy Rady
h) odvolává revizora

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li tomu tak, je předseda Rady, případně místopředseda Rady Klubu povinen počkat se začátkem valné hromady, nejvýše však 30 minut. Po uplynutí tohoto limitu se valná hromada stává bez dalšího usnášeníschopnou.
Valná hromada rozhoduje formou usnesení. K usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných. Změna stanov, stanovení výše finančního příspěvku, vyloučení člena a rozhodnutí o zrušení sdružení potřebuje ke svému schválení dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Rada Klubu.

Rada Klubu

Rada Klubu (dále jen Rada) je orgánem Klubu, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Radu tvoří volení zástupci tříd a skládá se z 3 – 23 členů.
Členem Rady Klubu nesmí být revizor.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než polovina členů Rady.
Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Na svém prvním jednání volí Rada předsedu, místopředsedu a hospodáře.
Řízení činnosti zajišťuje výbor sdružení, který tvoří předseda, místopředseda a hospodář.
Výbor je odpovědný Radě.
Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně, a to doporučeným dopisem obsahujícím program jednání, a to se 14 denním předstihem.
Radu má právo svolat rovněž jakýkoliv jiný člen Rady, požadovalo-li svolání rady minimálně 5 členů Rady a předseda ani místopředseda Radu nesvolal.
Statutárním orgánem sdružení je předseda a místopředseda Rady, kteří sdružení zastupují každý samostatně.

Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu výboru a hospodáře
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává valnou hromadu
d) projednává všechny otázky působnosti Klubu
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
f) rozhoduje o přijetí za člena sdružení a o vyloučení člena sdružení
g) odpovídá za hospodaření
h) odvolává, předsedu, místopředsedu a hospodáře.

Jednání Rady se může účastnit každý člen Klubu, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání ředitele školy, případně další zástupce.
Rada Klubu je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li tomu tak, je předseda Rady, případně místopředseda Rady Klubu povinen počkat se začátkem konání rady, nejvýše však 30 minut. Po uplynutí tohoto limitu se rada stává bez dalšího usnášeníschopnou.
Rada Klubu rozhoduje formou usnesení. K usnesení Rady Klubu je třeba nadpoloviční většiny přítomných. K rozhodnutí o vyloučení člena potřebuje ke svému schválení dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných.

Revizor

Revizor je kontrolním orgánem Klubu. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

Revizor zejména:
a) vykonává dohled nad hospodařením sdružení
b) upozorňuje Radu na nedostatky hospodaření Klubu a podává návrhy na jejich odstranění
c) vypracovává zprávu o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti pro zasedání valné hromady

Čl. 7 Hospodaření

1. Majetek Klubu tvoří členské přípěvky, dary, výnosy akcí, zisk z grantů, dotací a jmění Klubu. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Pokud mají rodiče na jedné škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou.
2. Se svým majetkem hospodaří Klub samostatně podle zákonných předpisů podle rozpočtu schváleného valnou hromadou členů. Odchylky od rozpočtu, projednané a schválené Radou Klubu, musí potvrdit následující valná hromada. Kontrolu hospodaření provádí revizor volený touto valnou hromadou.

Čl. 8 Zánik Klubu

1. Sdružení zaniká usnesením valné hromady z důvodů stanovených zákonem o sdružování a shromažďování občanů nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.
2. V případě zániku Klubu přechází majetek a finanční zůstatek na školu.

Čl. 9 Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají na účinnosti dnem registrace sdružení na Ministerstvu vnitra České republiky.

 

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva KR 2013-14
Výroční Zpráva KR 2013-14
vyrocni-zprava-KR-2013-142.doc
26.5 KiB
273 Downloads
Details