„Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III“

Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky realizuje MŠMT společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Projekt navazuje na předešlý projekt „Rozvoj školních poradenských pracovišť – VIP II“. V rámci projektu působí na vybraných školách školní psychologové a školní speciální pedagogové, kteří spolu s výchovnými poradci, školními metodiky prevence a konzultačními týmy pedagogů tvoří školní poradenská pracoviště.
Hlavním cílem těchto pracovišť je poskytovat poradenské služby žákům a učitelům školy. Školní psychologové a speciální pedagogové se věnují práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Mezi tato rizika patří např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.

V rámci projektu přidělil Národní ústav pro další vzdělávání naší škole školního psychologa na 0,5 úvazku a speciálního pedagoga rovněž na 0,5 úvazku. Realizace projektu začala 1. 1. 2012 a potrvá do 31. 12. 2013.