Důležité informace

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

 

ŘeditelZákladní školy a mateřské školy Brno, Husova 17, příspěvková organizace stanovil níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků této základní školy k plnění povinné školní docházky.

 

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace je pilotní českou daltonskou školou a od roku 2008 také certifikovanou mezinárodní daltonskou školou (International Dalton School), která vzdělává žáky podle daltonského konceptu. Proto ředitel školy stanovil kritéria pro přijímání dětí, která zohledňují zaměření školy na daltonskou pedagogiku jakožto alternativní pedagogický přístup.

 

 1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Brno, Husova 17, p. o. (podle § 36 odst. 7 školského zákona).

 

 1. Do ZŠ se dále přijímají děti, které se vzdělávají v MŠ Jánská 22, která implementuje daltonské prvky.

 

 1. Do ZŠ se dále přijímají děti, jejichž zákonní zástupci znají a sdílejí daltonskou pedagogiku (např. dítě se účastní na přípravné výuce podle daltonského plánu, tzv. „Hra na školu“, obeznámenost zákonných zástupců s daltonskou pedagogikou).

 

 1. Do ZŠ se dále přijímají ostatní děti (výše neuvedené).

 

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu 1. k bodu 4.

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující totožné kritérium (ve školním roce 2019/2020 bude škola otevírat 3 třídy, jejich naplněnost je podmíněna psychohygienickými podmínkami a vazbou na společné vzdělávání, max. 90 dětí), bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady zvolený za zákonné zástupce za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

 

 

V Brně dne 22. 1. 2019

 

 

Mgr. Roman Tlustoš

ředitel školy

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 24. 1. 2019

Zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2019/2020

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 • 4. 4. 2019 (čtvrtek) od 14:00 hod. do 18:00 hod.
 • 5. 4. 2019 (pátek) od 14:00 hod. do 18:00 hod.
 • školní budova prvního stupně Rašínova 3

 třídy na prvním stupni se snažíme naplňovat do počtu 25 žáků

 • vyučujeme angličtinu od prvního ročníku se zvýšenou hodinovou dotací
 • pro zajištění kvalitní výuky zaměstnáváme párové učitele a pedagogické konzultantky
 • zajišťujeme odbornou péči o žáky se SVP a žáky mimořádně nadané
 • máme fungující školní poradenské pracoviště (školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence)
 • ve výuce na prvním stupni uplatňujeme daltonské prvky
 • spolupracujeme se školami v zahraničí (Německo, Španělsko, Polsko)
 • nabízíme pestrou paletu kroužků (cizí jazyky, Věda nás baví, keramika, sportovní a pohybové kroužky, dramatická výuka, pěvecký sbor aj.)

K zápisu je nutné mít žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce – viz elektronická žádost, kterou získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz (datum otevření registrace bude upřesněno), dále rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019.

Od 1. 3. 2019 si můžete rezervovat konkrétní datum a čas zápisu v našem online rezervačním systému.

www.zshusovabrno.cz, tel. 542 214 948

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ pro školní rok 2019/2020

Přihlášku do MŠ si mohou rodiče vytisknout na web. stránkách: zapisdomsbrno.cz

nebo jim bude vydána v jakékoliv MŠ v době, kterou si každá jednotlivá MŠ stanoví sama.

 

Výdej přihlášek v naší MŠ bude probíhat:

PO: 1.4.2019 , čas: 8,00-16,00 hod.

ST: 3.4.2019, čas: 8,30-11,30 hod.

Sběr řádně vyplněných přihlášek i s potvrzením od lékaře bude probíhat:

ČT: 2.5.2019, čas: 8,30-16,00 hod.

PÁ: 3.5.2019, čas: 8,00-12,00 hod.

 

Hra na školu na Rašínce

 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!

 

Těšíte se, že už půjdete za rok také do školy jako vaši starší kamarádi?

Neumíte si představit, jaké to je, sedět ve školní lavici a poslouchat paní učitelku?

Přijďte si vyzkoušet školní radosti i starosti nanečisto! Přijďte si hrát na školu!

 

HRA NA ŠKOLU

se koná každé úterý  v 15:15 hodin

v budově školy Rašínova 3

 

Děti si vyzkouší, jestli vydrží sedět v lavici, dávat pozor, plnit zadané úkoly, pracovat celou vyučovací hodinu.

Na konci je vždy čeká velká pochvala a malá odměna.

Je určena všem předškolákům, kteří v září 2019 nastoupí do první třídy, ale i dětem, které zůstanou v MŠ po odkladu školní docházky.

S sebou budete potřebovat přezůvky a pastelky.

Rodiče si děti vyzvednou vždy v 16:00 hod. ve vestibulu školy.

Nemusíte návštěvu předem hlásit. Hra na školu je zdarma.

 

Další termíny: vždy v úterý od 15:15 do 16:00 hod.

26. 2.,   5. 3.,   12. 3.,  19. 3., 26. 3.

V dubnu bude hra pokračovat pouze pro žáky, kteří se rozhodnou pro naši školu v termínech:

9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5.  – ukončení, rozdání vysvědčení. 

 

Přijďte se také do školy podívat v Den otevřených dveří pro budoucí prvňáky – ve čtvrtek

 7. 3. 2019 od 8:00 do 9:40 hodin

Pro zájemce z řad rodičů bude od 9:45 hod. připravena beseda v místnosti č. 17.

Zápis do 1. tříd na naší škole proběhne:

čtvrtek: 4. 4. 2019 od 14.00 hod. do 18:00 hod.

pátek:   5. 4. 2019 od 14.00 hod. do 18:00 hod.

Na vaši návštěvu se těší vedení školy a učitelky ZŠ a MŠ Husova 17, Brno

           www.zshusovabrno.cz – zde najdete více informací o zápisu