Důležité informace

Milí rodiče, zjistěte, jak bude probíhat předvánoční týden na Husovce:

V pondělí 18. 12. probíhá výuka podle rozvrhu.

V úterý 19. 12. bude 5. – 8. ročník na výletě v předvánoční Praze;                                        9. ročník skončí výuku 4. vyuč. hod. (v 11.35 )

Ve středu 20. 12. probíhá výuka podle rozvrhu.

Ve čtvrtek 21. 12. se koná tradiční vánoční školní akademie; pro žáky 4. – 5. tříd od 8.00 hodin, pro žáky 6. – 9. tříd od 10.00 hodin. Na 10.00 zároveň srdečně zveme i zájemce z  řad rodičů, protože odpolední akademie se letos z organizačních důvodů nekoná.

V tento den výuka končí v průběhu čtvrté vyučovací hodiny (11.15 – 11.35 hodin), odpolední výuka odpadá.

V pátek 22. 12. proběhnou od 8.00 hodin vánoční besídky ve třídách. Výuka tento den končí také v průběhu čtvrté vyučovací hodiny (11.15 – 11.35 hodin).

Nástup do školy bude ve středu 3. ledna 2018.

 

Milí rodiče i žáci, přejeme Vám klidné, krásné a láskyplné Vánoce a kéž nám ta vánoční laskavost přetrvá i do následujících všedních dní. Přejeme Vám také úspěšný rok 2018 ve zdraví!                            

Volby do školské rady

Vážení rodiče a přátelé školy, na třídních schůzkách dne 14. 11. 2017 se uskuteční volby zástupce zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků školy ve školské radě. Více informací najdete zde

Projekt Pomáháme školám k úspěchu

Mílí rodiče a přátelé školy,

na poslední schůzce Klubu rodičů jsme představili přítomným zástupcům tříd projekt „Pomáháme školám k úspěchu“. Jedná se o jedinečný vzdělávací projekt pro vybrané veřejné školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s.“
Posláním projektu je vytvořit síť učících se škol zaměřených na úspěch každého dítěte. K naplnění tohoto poslání poskytuje projekt zapojeným školám dlouhodobou podporu při zvyšování kvality výuky.
Jakým způsobem bude tato podpora v letošním školním roce realizována na naší škole?

– vzdělávání pedagogického sboru (např. Festival pedagogické inspirace v Praze-Kunraticích, školení Typologie osobnosti MBTI, návštěvy na projektových školách)
– dvě pedagogické konzultantky (zkušené učitelky, mentorky, lektorky a koučky v jedné osobě, které pracují jako průvodkyně učitelů na cestě k zlepšování výuky)
– dva pedagogičtí asistenti/pároví učitelé (přítomnost dvou učitelů v hodině nabízí možnost, jak věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji)
– vzájemné učení (otevřené hodiny – učitelé se vzájemně navštěvují v hodinách, inspirují se, sdílí příklady dobré praxe)
– podpora leadershipu (aby všichni pedagogové šli jedním směrem a táhli za jeden provaz)
– vybavení školy pomůckami a odbornou literaturou pro efektivní výuku

Vice informací o projektu naleznete na zde, kde v záložce Lidé v projektu naleznete také medailonky našich pedagogických konzultantek Mgr. Leony Mechúrové a Mgr. Kateřiny Sobotkové.

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 3. 11. 2016, 10. 11. 2017 a 1. 2. 2018 z organizačně provozních důvodů ředitelské volno. V těchto dnech bude probíhat školení pedagogického sboru:

3. 11. 2017 – Mgr. Michaela Veselá (Společně k bezpečí): Klima školy, třídy

10. 11. 2017 – účast sboru na Festivalu pedagogické inspirace v Praze-Kunraticích (projekt Pomáháme školám k úspěchu)

1. 2. 2018 – školení sboru Typologie osobnosti MBTI (projekt Pomáháme školám k úspěchu)

V tyto dny škola nebude zajišťovat stravování, školní družina bude pro zájemce v provozu.

Roman Tlustoš, ředitel školy