Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Jsme úplnou školou s devíti postupnými ročníky, součástmi školy jsou také jednotřídní mateřská škola a školní družina o sedmi odděleních.
Škola se sestává ze tří pracovišť (Rašínova 3 (1. – 4. ročník), Husova 17 (5. – 9. ročník) a Jánská 22 (MŠ)) rozmístěných v centru města Brna s výbornou dopravní obslužností.
Na prvním stupni je zpravidla po třech třídách v ročníku, na druhém stupni po dvou paralelních třídách.

Kapacita základní školy je 580 žáků,
kapacita mateřské školy 25 dětí a
kapacita školní družiny 210 dětí.

Podmínky školy

Vyučování ve školních budovách probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření také v odborných učebnách (jazyková učebna, počítačová učebna, učebna dílen, cvičná kuchyň, speciální učebna FY + CH).

Školní družina na prvním stupni má k dispozici čtyři vybavené herny. Pro veřejná vystoupení žáků a různé konference používá škola prostornou aulu vybavenou zvukovou technikou.

Pohybové aktivity žáků probíhají ve dvou menších tělocvičnách, z nichž ta na Husově 17 byla nedávno zrekonstruována. V budově Rašínova 3 je nově zbudováno venkovní sportoviště, na Husově 17 je k dispozici pouze doskočiště pro skok daleký. Další atletické disciplíny probíhají v městském parku Špilberk. Mateřská škola má vlastní školní dvůr vybavený pískovištěm a prolézačkami.

K relaxaci během přestávek mohou od jara do podzimu žáci využívat prostor školních dvorů. Ve vestibulu školy budovy Husova 17 se nachází relaxační koutek s knihovnou. Obě budovy mají vlastní výdejny obědů a jídelny.

Přestože mají učitelé k dispozici kabinety, schází se nejčastěji ve sborovnách, které slouží jako komunikační centra školy. Moderně zařízené sborovny na obou budovách jsou vybaveny kopírkami, počítači s přístupem na internet, tiskárnami a učitelskou knihovnou. Učitelé mají navíc k dispozici kuchyňskou linku, kávovar a dávkovač vody.

Po materiální stránce je škola dostatečně vybavena. Prostory učeben na prvním stupni jsou koncipovány jako kombinace pracovních a relaxačních míst (tzv. koutky). K dispozici jsou počítače, herní a školní pomůcky, audio a video technika. Na obou stupních žáci i učitelé využívají navíc interaktivní tabuli a dataprojektory. Do budoucna škola plánujeme přeměnu školnických bytů v obou budovách na herny školní družiny a učebny. Hygienické zázemí školy je na standardní úrovni.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří dlouhodobě stejný počet pracovníků, na škole pracují také asistenti pedagoga. Velkou devizou pedagogického sboru je ochota spolupracovat, tvořit, vzájemně si pomáhat, inspirovat se a učit se jeden od druhého.

Téměř všechny předměty vyučují kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, někteří si dále rozšiřují své vzdělání. Řada učitelů má zkušenosti s lektorskou činností na pedagogických konferencích zaměřených na inovativní metody ve výuce.

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení: poradce pro volbu povolání a výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog. Škola spolupracuje se speciálně-pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými poradnami v Brně.

Charakteristika žáků

Škola svou velikostí a naplněností tříd vytváří ideální podmínky pro možnost individuálního přístupu ke každému z žáků. V současné době navštěvuje mateřskou školu 25 dětí a základní školu 580 žáků. Trend vývoje počtu žáků je již několik let stoupající, což svědčí o dobré kvalitě a inspirujícím prostředí školy.

Jádro žáků tvoří děti ze spádové oblasti školy, nicméně nezanedbatelné procento žáků do školy dojíždí z přilehlých městských částí i širšího okolí města Brna. Naprostou většinu žáků tvoři děti české národnosti, školu navštěvuje cca 8% žáků-cizinců.

Škola má i díky dobře personálně obsazenému školnímu poradenskému pracovišti velmi dobré výsledky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných.

Dlouhodobé projekty

Projekty dotváří obsah vzdělávacího programu. Umožňují integraci učiva, rozvíjení klíčových kompetencí, propojují učivo z různých vzdělávacích oblastí a především učí žáky týmové spolupráci. Realizujeme projekty celoškolní, po stupních i v jednotlivých ročnících či třídách. Pedagogové na jejich přípravě vzájemně spolupracují. Organizují se projekty formou exkurzí, školních výletů, kulturně vzdělávacích pořadů a celoškolní tematické projekty (Den světových náboženství, Den zdravého životního stylu, English Week, Člověk v ohrožení života a další). Specifickou formou projektu je také ročníková práce žáků 9. tříd, kterou zpracovává každý žák deváté s pomocí svého vedoucího učitele-konzultanta.

Škola realizuje také několik projektů z ESF (OP VVV), dotačních programů MŠMT a jiných zdrojů  (více v záložce Škola – Projekty).

Formy spolupráce s rodiči a dalšími subjekty

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a v době konání akcí pro veřejnost (školní akademie, vernisáže). Na prvním stupni je běžná každodenní komunikace s rodiči žáků. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských knížek (papírových i elektronických) a webových stránek školy.

Od roku 2004 je naše škola fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Umožňujeme studentům učitelství pedagogické stáže a početné tematické náslechy zaměřené na sledování různých alternativních a inovativních forem práce s žáky.

Vedle členství v mezinárodní organizace Dalton International je škola členem zapsaného spolku Czech Dalton, jehož sekretariát sídlí v budově naší školy. Každoročně se na škole připravuje konference Czech Dalton, kde se setkávají inovující pedagogové z České republiky se svými zahraničními kolegy. Škola má velmi dobrou spolupráci se zřizovatelem školy, Městskou částí Brno-střed. Od 1. 1. 2006 je při škole zřízena Školská rada.