Vize školy

Škola, kde se každý žák cítí bezpečně a kde může zažít úspěch.


PILÍŘE VIZE


PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ

Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, pečovat o harmonické vztahy a být přátelští k sobě
navzájem, k žákům, k rodičům i svému okolí.
Jak to konkrétně zařizujeme (příklady): 

 • otevřeně spolu komunikujeme a chováme se k sobě s respektem a úctou
 • věříme, že úsměv a pozitivní nálada jsou klíčem k dobrým vzájemným vztahům
 • respektujeme stanovená pravidla (školní řád, třídní pravidla, žákovské a učitelské desatero)
 • příkladné chování a jednání umíme ocenit, naopak na jakékoliv projevy nevhodného chování
  a jednání bezodkladně reagujeme a nabízíme odbornou pomoc (školní poradenské
  pracoviště)
 • budujeme školní komunitu pořádáním formálních i neformálních akcí (např. třídní schůzky,
  dny otevřených dveří, rodičovské kavárny, Vánoční jarmark, Letní slavnost)

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Respektujeme jedinečné potřeby každého žáka a účelně rozvíjíme jeho potenciál.
Jak to konkrétně zařizujeme (příklady): 

 • snažíme se rozvíjet žákovskou autonomii, usilujeme o to, aby si žák své učení řídil
 • učitelé pravidelně reflektují svoji výuku s ohledem na rozvoj potenciálu každého žáka
 • dlouhodobě nemocným žákům a žákům ohrožených školním neúspěchem nabízíme
  doučování
 • talenty motivujeme nabídkou zapojení do školních výzev, projektů, soutěží a olympiád
 • vedle sumativního používáme i formativní přístup v hodnocení, který lépe zrcadlí pokrok žáka
  v jeho učení

AKTIVNÍ UČENÍ
Učíme žáky kompetence pro život v 21. století, rozvíjíme jejich tvořivost, kritické myšlení,
komunikační dovednosti a týmovou spolupráci.
Jak to konkrétně zařizujeme (příklady):

 • nezávislým a přemýšlivým čtenářstvím ve všech předmětech se u žáků snažíme rozvíjet
  kritické myšlení 
 • podporujeme badatelsky orientovanou výuku, ověřování hypotéz skutečnými experimenty
 • uplatňujeme daltonské principy (samostatnost, spolupráce, zodpovědná svoboda), které
  stimulují žáka, aby se stal aktivním účastníkem svého učení
 • využíváme vzájemné učení mezi žáky
 • součástí školního vzdělávacího programu jsou různé projekty, exkurze, terénní cvičení

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA
Vychováváme samostatné, respektující, podnikavé a zodpovědné mladé lidi. 
Jak to konkrétně zařizujeme (příklady):

 • do školních osnov na druhém stupni jsme zařadili předmět Osobnostní a sociální výchova
 • podporujeme žákovskou iniciativu a aktivismus (např. žákovský parlament, participativní
  rozpočet)
 • pro nově vzniklé třídní kolektivy organizujeme adaptačním prožitkové výjezdy
 • snažíme se vést žáky k dobrovolnictví, rozvíjet u žáků potřebu pomáhat druhým měnit svět k
  lepšímu 
 • realizujeme extrakurikulární projekty s přesahem na místní komunitu (např. sázení stromů)

PROFESIONALITA
Snažíme se být profesionály ve svém oboru, sdílíme své zkušenosti a společně se
vzděláváme. 
Jak to konkrétně zařizujeme (příklady):

 • plánujeme a vyhodnocujeme svůj profesní rozvoj i rozvoj celé školy s ohledem na cíle/pilíře
  vize
 • budujeme ve třídě klima, v němž lze dosahovat náročných vzdělávacích cílů
 • jsme učící se komunita – vzájemně se inspirujeme, sdílíme své zkušenosti, společně
  plánujeme učení, otevíráme si vlastní hodiny, dáváme si zpětnou vazbu 
 • vedeme semináře, lektorujeme na konferencích, jsme členy různých profesionálních
  platforem (Oblastní a krajské metodické kabinety, Učitelská platforma)
 • využíváme pro svůj profesní růst pomoci externích pedagogických odborníků