Ročníkový projekt

Ročníkový projekt má za cíl zužitkovat vědění, dovednosti a schopnosti, které žák/yně nasbíral/a během svého studia na této základní škole. 

Z ročníkového projektu žák/yně obdrží 4 známky: 2 známky do českého jazyka (zpracování teoretické části a prezentace), 1 známku do ICT a 1 známku do předmětu, který odpovídá tématu projektu.

Známka za zpracování je stejná jako známka do příslušného předmětu, pouze známka z prezentace se liší. Žák/yně si může zvolit, do kterého předmětu se mu bude známka počítat, pokud bude téma spadat do více předmětů. Tento předmět si zvolíte během prvních konzultací s vedoucím. Známky mají váhu jako pololetní práce.

Ročníkový projekt musí splňovat tyto 3 části: přihláška, písemné zpracování (+ výtvor v případě tvůrčího projektu), ústní prezentace.

Důležité soubory ke stažení najdete na stránce níže. Odkazy jsou formou klikatelného tlačítka.


Jak započít svůj ročníkový projekt ?

 1. Žák/yně si zvolí téma svého ročníkového projektu a vybere si vedoucího. Učitel může vést pouze 3 projekty.
 2. Svému vedoucímu žák/yně odevzdá přihlášku k ročníkovému projektu (přihlášku si můžeš stáhnout v souboru níže). Toto může učinit i online. Odevzdáním přihlášky a souhlasem vedoucího s tvým projektem, je spolupráce zahájena.
  • Přihláška musí obsahovat:
   • téma ročníkového projektu
   • název předmětu, do kterého bude zapsána známka (kromě ICT a ČJ)
   • stručný popis projektu
   • časový harmonogram činností v průběhu období květen – listopad
 3. Žák/yně dodržuje harmonogram termínů viz níže.

V průběhu zpracování ročníkového projektu má žák/yně možnost domluvit si osobní konzultace s vedoucím práce. Tyto konzultace nejsou povinné, ale doporučují se. Komunikace a spolupráce jsou součástí výsledné známky z ročníkového projektu.

Pokud byste potřebovali inspiraci pro váš projekt, klikněte na žluté tlačítko a otevře se vám tabulka s nabídkami učitelů. Ti pro vás nachystali zajímavá témata ročníkových projektů, ze kterých si můžete vybrat.


Zpracování projektu ve dvojici

Na projektu může pracovat i dvojice žáků/žákyň. Každý ale má na starost svou část a zpracovává svůj projekt. Např.: jeden zhotoví grafický podklad ke hře a ten druhý hru poté vytvoří. V projektu také napište, jak se vám spolupracovalo. Každý dostane vlastní známku a při prezentaci dvojice prezentuje 6-10 minut společně (prezentování si rovnoměrně rozdělí). Není možné projekt zpracovávat ve více než dvou lidech.


Harmonogram a termíny

 • Do 20. června 2024 musí žák/yně  8. ročníku odevzdat přihlášku k ročníkovému projektu svému vedoucímu. Může tak učinit osobně nebo elektronicky. Po tomto datu nelze měnit vedoucího projektu.

Abyste věděli, kteří učitelé jsou volní pro ročníkový projekt, klikněte na zelené tlačítko a otevře se vám tabulka se jmenným rozpisem, který vyplňuje vedoucí vašeho projektu. Pokud se v tabulce neuvidíte a přihlášku jste již odevzdali, dejte učiteli pár dní na vyplnění. Pokud to trvá, určitě se mu připomeňte.


Pro vedoucího i žáka platí, že na email odpoví do 3 pracovních dnů, pokud se vedoucí s žákem nedohodnou jinak.

Během letních prázdnin může žák/yně již pracovat na svém ročníkovém projektu. Pokud bude chtít konzultovat svůj postup, žák/žákyně musí respektovat prázdniny vedoucí.

 • Do 20. listopadu 2024 žák/yně odevzdá elektronicky svůj finální ročníkový projekt do odevzdávárny Google Clasroom.
 • Do 29. listopadu 2024 vytvoří vedoucí hodnocení ročníkového projektu, žák/yně vytvoří sebehodnocení svého ročníkového projektu a sejdou se na společné schůzce.
 • Do 6. prosince 2024 žák/yně odevzdá elektronicky svou finální Google prezentaci do odevzdávárny Google Classroom.
 • 10. prosince 2024 proběhnou ústní prezentace ročníkových projektů v aule před 8. a 9. ročníky a porotou skládající se minimálně ze 3 učitelů. 
 • Do 13. prosince 2024 budou uděleny všechny 4 známky z ročníkového projektu.

Stáhněte si plakát, kde najdete přehled všech informací a termínů:


Důležité !

Neodevzdá-li žák/yně pro vážné důvody ročníkový projekt ve stanoveném termínu, omluví se písemně či ústně vedoucímu projektu nejpozději v den stanovený pro odevzdání ročníkového projektu; uzná-li vedoucí omluvu, určí náhradní termín odevzdání projektu. 

Pokud žák/yně projekt odevzdá, ale neprezentuje ji pro vážné důvody a s omluvou, může mu/ji být stanoven nový termín prezentace (žák/yně poté odprezentuje v předmětu Český jazyk). 

Pokud žák/yně neodevzdá ročníkový projekt v termínu bez řádné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu/ji omluva nebyla uznána, je celý projekt hodnocen „nedostatečně“ (stupeň klasifikace 5), případně je hodnocena poslední zaslaná verze vedoucímu (i nekompletní). Pokud je projekt odevzdán, ale neodprezentován bez řádné omluvy, tak je prezentace hodnocena „nedostatečně“ (stupeň klasifikace 5). Zbytek projektu je hodnocen standardně.


Kde hledat pomoc

Pomoc můžete hledat u svého vedoucího nebo u některého z učitelů z organizačního týmu, kteří mají na starosti ročníkové projekty. To jsou Pavla Kremserová, Monika Hrubá nebo Ondřej Krahulec.

Také je možné položit dotazy online do kurzu Google Classroom – Ročníkový projekt. Zde můžete sdílet své zkušenosti a postup na svém ročníkovém projektu. Na otázky vám odpoví vaši spolužáci nebo někdo z organizačního týmu učitelů – Pavla Kremserová, Monika Hrubá, Ondřej Krahulec. Pro úspěšný vstup do kurzu je třeba, abyste se přihlásili pod vaším školním emailem. Veškerá další aktivita v kurzu je zcela dobrovolná a slouží pouze jako podpůrný prostředek. Kód kurzu: ed3dvjy


Kam projekt odevzdat

Projekt odevzdávejte do příslušných odevzdáváren v Google Clasroom. Přístup do učebny Clasroom najdete výše. V učebně si vyhledejte úkoly, nahrajte a uložte sem svůj projekt i prezentaci. Odevzdání projektu/prezentace do “komentáře” nebo e-mailem vedoucímu není přípustné.


Hodnocení ročníkového projektu

Hodnocení ročníkového projektu probíhá ve spolupráci vedoucího a žáka/yně. Po odevzdání projektu bude žák/yně vedoucím vyzván/a, aby sám zhodnotil/a, jak pracoval/a a jak by se ohodnotil/a. Pro hodnocení projektu se používá speciální tabulka, kterou najdete tady ke stažení. Do kolonek se vyplňuje hodnocení podle toho, jak žák/yně splnil/a určité kritérium. Hodnotí se číslem od 1 do 5, kdy je hodnota stejná jako ve škole a udává nakolik žák/yně splnil/a dané kritérium (1 = splnil výborně, 5 = nesplnil).


Soubory ke stažení

Zde najdete šablonu, kterou si stáhnete jako kopii na váš disk a přímo do ní můžete začít psát vaši práci. Je nutné, abyste se přihlásili pod vaším školním emailem. Pak najedete vlevo nahoře na Soubor a dáte Stáhnout kopii. Tato šablona splňuje všechny požadavky na formát, takže pokud nebudete měnit nastavení, nemusíte řešit velikost písma apod.


Zde najdete 3 typy šablon pro ročníkové projekty. Vy se budete řídit tou, která odpovídá vašemu typu projektu. Najdete zde také formát, který je platný pro všechny typy projektů. Stanovuje základní vlastnosti vaší práce jako např. velikost písma, jak psát citace, jak má práce vypadat apod. Tyto šablony vám mají pomoci s obsahem vaší práce:


Ukázkové projekty a prezentace k nahlédnutí

Níže najdete ukázky projektů a prezentací, které v minulých letech vytvořili vaši spolužáci. Můžete se inspirovat.


Tipy od absolventů Husovky

“Zaberte si učitele, kterého znáte a se kterým víte, že se vám dobře pracuje.”

“Pro dobrou prezentaci improvizujte s textem, mějte dobrý přednes, artikulujte a hlavně žádné ruky v kapsách.”

“Projekt začněte včas a nenechávejte nic na poslední chvíli.”

“Až budete prezentovat, zkuste na chvíli zapomenout, že je tam publikum.”

“Buďte v relaxu.”

“Důkladně si vaši prezentaci připravte předem.”

“Práci na projektu začněte rovnou a neodkládejte to.”

“Buďte si jistí, že jste si vybrali téma, které vás baví.”

“Nestresujte se kvůli ročníkovce.”

“Nevykašlejte se na to… je to vlastně i zábava, hlavně však životní zkušenost.”

“Pište o tom, co vás baví, protože posluchači to pak poznají.”

“Až budete prezentovat: dbejte na čas, nevykašlete se na to, připravte si to a zkoušejte to pořád dokola.”

“Pište o něčem, co je vám blízké. Řekněte si, že prezentovat před lidmi bude v pohodě, i když se to ze začátku nezdá.”