Dalton

DALTON NA NAŠÍ ŠKOLE

Několik slov o daltonském plánu

Daltonský plán je vzdělávací metoda, kterou představila světu Helena Parkhurstová již v prvním dvacetiletí 20. století, kdy se objevila celá řada alternativních vzdělávacích postupů jako dnes velmi známá waldorfská pedagogika, montessori nebo jenská škola. Helena Parkhurstová, dlouholetá spolupracovnice Marie Montessori, viděla ve vzdělávání velkou příležitost pro rozvíjení nejen základních dovedností dítěte, ale i celé dětské osobnosti.

Daltonský plán se od dalších tradičně vnímaných „alternativních proudů“ vyznačuje obrovskou devizou: nejedná se o ucelený systém, podle kterého se musí postupovat krok za krokem, ale především o soubor principů, které ovlivňují styl výuky od základů. A lze je uplatit na jakékoliv kurikulum, aniž by se musel měnit jeho obsah.

Parkhurstová určila tři základní principy, od nichž se ve škole všechny aktivity odvozují. Zodpovědná svoboda, spolupráce a samostatnost vyzývají žáka, aby se stal aktivním účastníkem vyučování.

Poskytneme-li dítěti dostatek svobody při práci, učíme ho zodpovědnosti, umožníme mu, aby kreativně pracovalo vlastním tempem a ve vlastním časovém rozvrhu. Navíc velké množství rozličných aktivit, které mohou probíhat ve třídě současně, vytvoří dostatečně stimulující prostředí, které respektuje výukové návyky všech dětí.

Zapojíme-li do práce všechny děti, zvykáme je na týmovou práci, která je čeká v budoucím profesním životě. Naučí se respektovat jeden druhého, hodnotit svoji práci ve spolupráci s učitelem i samostatně.

Jak u nás naplňujeme daltonské zásady

Se zaváděním daltonských principů začínáme už v mateřské škole. Děti zde samostatně plní připravované úkoly, postupují přitom vlastním tempem a dle vlastního uvážení. Splněné úkoly pak děti označí na daltonskou tabuli podle barvy dne, kdy jej splnily.

Na prvním stupni používáme vedle zapojování daltonských prvků do všech hodin v rámci „běžné“ výuky tzv. daltonské bloky, tedy spojené hodiny pravidelně v rozvrhu několikrát týdně, během kterých žáci řeší buď samostatné úkoly z jednoho či více předmětů. Výstupem z tzv. daltonského bloku mohou vedle pracovních listů určených k procvičování a prohlubování učiva také referáty a projekty na předem dohodnutá témata z různých oblastí (např. rostliny, světové metropole, technika v životě člověka atd.) Nejen při přípravě těchto referátů či projektů se žáci učí samostatně studovat, zpracovávat informace a vůbec si práci zorganizovat. Ke sledování žákových pokroků využíváme daltonské tabule, na níž žáci značí pomocí magnetů svůj pokrok při práci na úkolu.

Na druhém stupni jsme uplatňujeme daltonské principy zejména při realizaci projektů či tzv. projektových dnů. Rovněž jsme si vytvořili vlastní typ výuky formou vícehodinových úkolů v rámci jednoho předmětu. Žáci v hodinách daného předmětu zpracovávají úkoly různého charakteru, buď pracovní listy, samostatně studují či si připravují vystoupení pro spolužáky, a to samostatně nebo ve skupinkách. Výhoda této formy organizace spočívá v tom, že učitelé jednotlivých předmětů mohou úkoly zařadit podle vhodnosti učiva libovolně na rozvrhu.

Některé aplikované daltonské principy
 • Dobře přístupný pracovní materiál – knihy, mapy, počítač apod.
 • Instruktáž a závěrečný rozhovor, hodnocení – seznámení se s obsahem úkolů, hledání možných problémů, po dokončení zhodnocení práce.
 • Princip odložené pozornosti – část hodiny pro samostatnou práci žáků, kdy se každý spoléhá sám na sebe, případně na spolupráci žáků.
 • Zásada nerušit jeden druhého – nejvyšší forma spolupráce.
 • Dovednost požádat o pomoc a poskytnout pomoc – nejvíce se člověk naučí, pokud něco učí, aneb: „Když něčemu nerozumíš, napiš na to skripta.“
 • Zodpovědnost za splnění úkolů v daném termínu – příležitost poznat a prožít uspokojení z dosažného výsledku, trénink sebekázně a překonání nechuti k práci – „kde je vůle, tam je cesta”.
 • Vizualizace splněných úkolů – daltonská tabule v MŠ a na prvním stupni.
 • Kontrolní test – varianta zpětné vazby o kvalitě vykonané práce a dosažených výsledcích.
Proč dalton?

Mezi klady daltonské metody patří např.:

 • získání samostatnosti (děti se učí zodpovědnosti za svoji práci, učí se spolupráci v týmu)
 • plánování práce (možnost volby časového plánu a tempa každého jednotlivce)
 • získání zdravého sebevědomí (dítě se naučí zhodnotit svoji práci)
 • trvalejší upevňování vědomostí (žák si zapamatuje více, když k poznání dojde samostatně)
 • vyloučení frustrace (práce v daltonském plánu není nikdy hodnocena negativně)
 • rozvíjení a prohlubování vlastní tvořivosti

 

Dalton v životě naší školy

Kategorie: Dalton

více z kategorie Dalton