Důležité informace

Zápis dětí do mateřské školy – Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Vydávání žádostí v naší mateřské škole Jánská 22 bude probíhat:

Den: úterý 4.4.2023 

Čas: 8,00-11,30 hod. a 14,30-16,00 hod..                                                                                                                                                             

Elektronické vydání probíhá 1.4.- 30.4.2023 na internetové adrese:

zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

Přihlášky si můžete rovněž vyzvednout na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3.

Úřední dny: Po+St a v době 8,00-17,00 hod.                                   

Kontakty: Bc. Yvona Šebestová, sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 21 79  nebo hudcova.irena.osmt@brno.cz, paní Hudcová tel. 542172181.

Sběr přihlášek :

Přihlášky lze poslat emailem – msjanska@zshusovabrno.cz

poštou – Základní škola a mateřská škola Brno

               Husova 219/17

               Brno 602 00

datovou schránkou – 3ctmbxs

Osobně středa 3.5.2023 a v čase 8,00-16,00 hod.

Informace k zápisu:

1. Doložení řádného očkování dítěte (potvrzení s razítkem od lékaře) nebo doložení kopie očkovacího průkazu, u této možnosti je třeba donést i originál očkovacího průkazu k nahlédnutí.

2. Doložení trvalého pobytu dítěte – občanský průkaz k nahlédnutí, je možné předložit i čestné prohlášení.

3. Cizinci doklad o přechodném pobytu.

Ředitel školy má právo vyžádat si při jakýchkoliv nejasnostech předložení originálních dokladů např. OP apod.

Žádáme o využití rezervačního systému MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je 5.

Mateřská škola je jednotřídního typu se smíšeným oddělením. MŠ vytváří dobé podmínky pro vzdělávání a podporuje individuální rozvojové možnosti dětí. Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání. Vytváří podmínky pro rozvoj dětí nadaných a přizpůsobuje se i dětem méně než tříletým a dětem s potřebou podpůrných opatření.

Motto: “Rosteme s radostí” prolíná celým výchovně vzdělávacím programem.

Cílem mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému životnímu stylu.

MŠ nabízí přípravu předškoláků na přechod do základní školy, seznámení s angličtinou, logopedickou prevenci, spolupráci v oblasti pohybové výchovy (odpolední kroužek, cvičení na míčích, ),  environmentální výchovu, spolupráci s ekocentry, polytechnickou výchovu, projektové dny,  pravidelné návštěvy divadel, výstav a Mahenovy knihovny. Pro předškolní děti vzdělávání metodou FIE.

Úřední hodiny kanceláře ŠJ

Úřední hodiny kanceláře ŠJ, Rašínova 3, Brno, v období od 29.8. do 1.9.2022:

Po 29.8.2022     14:00 – 17:00 hod.

Út  30.8.2022     14:00 – 17:00 hod.

St   31.8.2022     14:00 – 17:00 hod.

Čt     1.9.2022     13:00 – 14:00 hod.

Kontakt: paní Ivona Kohoutková

Telefon: 542 212 970

Mobil: 734 152 946

Úřední hodiny kanceláře školy v době letních prázdnin

1.-8.7.2022        každý den 8:00 – 15:00 hod.

22.-31.8.2022   každý den 8:00 – 15:00 hod.

Jiné dny – vždy po předchozí telefonické domluvě (tel. 542214899, mob. 605238183)

MŠ – Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, Brno 602 00

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 14. 6. 2022, 10:00 – 12:00

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Jánská 22, Brno 602 00

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

m

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Brně   dne/дата 30. 5. 2022                                           

Mgr. Roman Tlustoš

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

* V případě zveřejnění oznámení v listinné podobě je nutné webový odkaz smazat.

https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#:~:text=p%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0,nep%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0