O škole

Základní informace

 • škola se nachází v centru města s výbornou dopravní obslužností
 • v letošním školním roce navštěvuje školu 466 žáků
 • třídy v budově prvního stupně na Rašínově 3 naplňujeme maximálně do 25 žáků
 • nabízíme odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o mimořádně nadané žáky
 • ve škole velmi dobře funguje školní poradenské pracoviště v čele se školním psychologem a speciálním pedagogem
 • při vyučování uplatňujeme daltonské prvky, a to na všech stupních od mateřské školy
 • vyučujeme angličtinu od 1. ročníku se zvýšenou hodinovou dotací i v dalších ročnících
 • od 7. ročníku si žáci mají možnost zvolit druhý cizí jazyk (němčinu nebo francouzštinu)
 • jsme jednou ze čtyř pilotních škol Asociace českých daltonských škol (1996 – 2013), kterou nahradila organizaceCzech Dalton,, spoluzakládajícím členem organizace Dalton International a získali jsme certifikát mezinárodní daltonská škola (International Dalton School)
 • úspěšně zapojujeme žáky do mezinárodních projektů, např. v rámci aktivit e-Twinning (2x ocenění Quality Label)
 • spolupracujeme se zahraniční partnerskou školou v Poznani v Polsku (Lejery)a se školou Anne Frank Realschule v německém Stuttgartu
 • dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy university v Brně v oblasti zajištění pedagogické praxe studentům a studentkám učitelství prvního stupně
 • pedagogicky zajišťujeme výuku plavání pro 16 brněnských škol v Městských lázních na Rašínově ulici

I. stupeň

Žáci 1.- 4.tříd využívají školní budovu na Rašínově ulici 3. Žáci 5. tříd mají své učebny v budově na Husově ulici 17. Součástí I. stupně je také školní družina se sedmi odděleními a s cílovou kapacitou 185 dětí. Žáci pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu “Na Husovu chodíme rádi”. Ve výuce uplatňujeme daltonské prvky. Od první třídy tak děti zkouší samostatně pracovat se zadanými úkoly, učí se hospodařit s časem a být zodpovědné za výsledky své práce. Školní rok je zpestřován projektovými dny (např. „Rytířský den“, Život ve tmě“, „Vesmír“, “Zdravá výživa”, aj.) a návštěvou výstav, besed, filmových a divadelních představení.

Dále nabízíme:

 • anglický jazyk od 1. třídy se zvýšenou hodinovou dotací v dalších ročnících
 • kroužky: házená, florbal, náboženství, keramika, sborový zpěv, angličtina hrou, míčové hry, mažoretky aj.
 • školy v přírodě pro všechny třídy I. stupně
 • v zimních měsících výuku bruslení pro 3. a 4. třídu
 • výuku plavání pro 2. a 3. třídu v Městských lázních Rašínova
 • teoretickou i praktickou dopravní výchovu organizovanou ve spolupráci s Policií ČR.

II. stupeň

Žáci II. stupně dochází do školní budovy na Husově ulici 17. S nimi zde studují také žáci 5. tříd, a to jednak z kapacitních důvodů, jednak abychom žákům usnadnili poměrně náročný přechod z 1. na 2. stupeň – žáci se v průběhu roku potkají se všemi svými budoucími učiteli a „nasají atmosféru”, která panuje na II. stupni. Na druhém stupni učíme podle vlastního školního vzdělávacího programu “Na Husovu chodíme rádi”. Ve výuce navazujeme na dovednosti získané na I. stupni. Naše žáky vedeme k samostatné práci, organizaci času věnovaného vlastní práci a zodpovědnosti za výsledky své práce. Žáci se učí spolupracovat v týmech. Pomocí daltonských úkolů se učí vyhledávat, třídit a využívat informace. Školní rok zpestřují různé projektové dny, například Den světových náboženství, Den plný kultury, Husovská noc, Veletrh Evropy, Den zdravého životního stylu atd. Výstupem devítileté práce žáků je tvorba vlastní ročníkové práce v posledním ročníku a její prezentace na školní konferenci.

Dále nabízíme:

 • výuku druhého cizího jazyka (němčina, francouzština) od 7. třídy
 • etickou výchovu a environmentální výchovu v 9. třídě
 • nepovinné předměty a kroužky: keramika, němčina, francouzština, dramatická výchova, sportovní hry, gymnastika aj.
 • školní výlety a tematické exkurze (např. Praha, Vídeň, JE Dukovany aj.)
 • lyžařský kurz pro žáky 7. a vyšších ročníků
 • zahraniční zájezdy (např. Polsko, Německo, Rakousko aj.)

Brožura o škole