Informace k zápisu do MŠ pro rok 2021/2022

Výdej přihlášek do naší MŠ Jánská 22 bude probíhat pouze v tomto termínu: 6.4.2021 v čase 10,00-11,30 a 13,00-16,00.

Přihlášky si můžete rovněž vyzvednout na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3 úřední dny pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin. Kontakty: hanakova.dagmara@brno.cz, Mgr. Hanáková tel. 542172179 nebo hudcova.irena.osmt@brno.cz, paní Hudcová tel. 542172181, a elektronicky na internetové adrese zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

Sběr přihlášek :

3.5. 2021 od 14,00 – 16,30, a  4. 5. 8,30 – 10,30 hod.

Informace k zápisu:

1. Doložení řádného očkování dítěte (potvrzení s razítkem od lékaře) nebo doložení kopie očkovacího průkazu, u této možnosti je třeba donést i originál očkovacího průkazu k nahlédnutí.

2. Doložení trvalého pobytu dítěte – občanský průkaz k nahlédnutí, je možné předložit i čestné prohlášení.

Ředitel školy má právo vyžádat si při jakýchkoliv nejasnostech předložení originálních dokladů např. OP apod.

Počet volných míst pro školní rok 2021/2022: 6

Mateřská škola je jednotřídního typu se smíšeným oddělením. MŠ vytváří dobé podmínky pro vzdělávání a podporuje individuální rozvojové možnosti dětí. Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání. Vytváří podmínky pro rozvoj dětí nadaných a přizpůsobuje se i dětem méně než tříletým, dětem s potřebou podpůrných opatření.

Motto: “Rosteme s radostí” prolíná celým výchovně vzdělávacím programem.

Cílem mateřské školy je zdravé a spokojené dítě vedené ke zdravému životnímu stylu.

MŠ nabízí přípravu předškoláků na přechod do základní školy, seznámení s angličtinou, logopedickou prevenci, spolupráci v oblasti pohybové výchovy (odpolední kroužek, cvičení na míčích), environmentální výchovu, spolupráci s ekocentry, polytechnickou výchovu, projektové dny, pravidelné návštěvy divadel, výstav a Mahenovy knihovny. Pro předškolní děti vzdělávání metodou FIE.