Školní řád

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, HUSOVA 17

příspěvková organizace

 

Školní řád

(PRAVIDLA SOUŽITÍ)

 

Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami); zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů; zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami;  Listiny základních práv a svobod; Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných předpisů ČR.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Školní řád upravuje podmínky soužití na ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.
 1. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu školy.
 1. Všem osobám účastným na vyučování je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy, poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.
 1. Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte, a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst.
 1. Školní řád je vždy nadřazen eventuelním Třídním pravidlům.
 1. Přílohami školního řádu jsou Sankční řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Řád mateřské školy, Řád školní družiny a Řády odborných učeben.

 

 

 1. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

            1) Žáci mají tato práva:

 1. na vzdělání a školské služby podle školského zákona
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 6. na rozvoj své osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 7. na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku
 8. nárok na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy
 9. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami
 10. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku
 11. na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelem školy
 12. na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy
 13. na svobodu myšlení, náboženství a projevu
 14. na respektování svého soukromí i své rodiny
 15. na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se jich týkají, vždy ale přiměřenou formou podle zásad slušnosti
 16. vyžádat si pomoc vyučujícího, pokud neporozuměli učivu, byli dlouhodobě nemocni nebo si potřebují doplnit své znalosti
 17. výběru nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru, přičemž platí, že po přihlášení je docházka do nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru povinná a vztahují se na ni pravidla omlouvání absence žáků (viz. docházka do školy)

            2) Žáci mají tyto povinnosti:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní řád, řády odborných učeben a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 4. chránit zdraví své i svých spolužáků
 5. všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality; při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy
 6. dodržovat přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy
 7. zacházet šetrně s majetkem školy, svým, příp. svých spolužáků
 8. starat se o své osobní věci
 9. dodržovat zasedací pořádek stanovený třídním učitelem nebo příslušným vyučujícím.
 10. účastnit se veškerých akcí, které vyhlásí ředitel školy za povinné
 11. zapsat si informace o veškerých změnách v provozu školy a informovat o těchto změnách své rodiče (zákonné zástupce)
 12. řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

 

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ          

            1) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají tato práva:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 2. volit a být voleni do školské rady
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 5. být dostatečně v předstihu a prokazatelným způsobem informováni o zhoršení prospěchu nebo chování dítěte
 6. na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy

            2) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají tyto povinnosti:

 1. zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy
 2. na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte na vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem (viz. Docházka do školy)
 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích
 6. denně kontrolovat žákovskou knížku svého dítěte, mj. kvůli možným informacím o změnách v rozvrhu
 7. nahradit škodu, které dítě způsobilo svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního majetku
 8. řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.

 

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

            1) Docházka do školy

 1. Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastnit se vyučování a všech akcí školy, které se v době vyučování konají; řádně omlouvat svoji neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích školy.
 2. V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování.
 3. Vyučovací hodinu může žák opustit pouze se svolením vyučujícího na základě písemné omluvenky svého zákonného zástupce.
 4. Uvolnění na jednu vyučovací hodinu povoluje vyučující předmětu nebo třídní učitel, maximálně na 2 dny povoluje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy nebo jeho zástupce.
 5. Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o důvodech nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to třídnímu učiteli. Pokud tak neučiní, lze žákovu absenci považovat za neomluvenou.
 6. Žák je povinen předložit omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli ihned po návratu do vyučování (nebo rodiče informují třídního učitele přes elektronickou ŽK).
 7. V odůvodněných případech (např. podezření na záškoláctví) může třídní učitel ke každé absenci z důvodu nemoci omlouvané zákonnými zástupci požadovat doložení žákovy nepřítomnosti také potvrzením ošetřujícího lékaře.
 8. Každá neomluvená absence žáka je ihned po zjištění projednána s jeho zákonnými zástupci. Podle počtu neomluvených hodin je žák potrestán kázeňským postihem, přičemž zpravidla platí, že za 10 a více neomluvených hodin následuje 2. stupeň z chování a za 30 a více neomluvených hodin 3. stupeň z chování.
 9. Jestliže dojde k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

            2) Chování žáků ve škole

 

 1. Žáci dodržují zásady slušného a kulturního chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i spolužákům, nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Pozdravení, používání výrazů jako „Děkuji“, „Prosím“, „Dovolte“ apod. je samozřejmostí.
 2. Žák dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků i provozních zaměstnanců školy.
 3. Žák je zodpovědný za své chování a studijní výsledky.
 4. Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatnách se přezouvají do přezůvek, ve kterých se pohybují po škole.
 5. Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy a praktického vyučování předepsaný oděv a obuv, kterou používají pouze v těchto hodinách.
 6. Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí úlohu, omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů.
 7. Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku.
 8. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodných chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. Přestávek využívají k přípravě na vyučování nebo k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku. Během malých přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí učebnu. O velkých přestávkách po 2. a 4. vyučovací hodině se ukázněně pohybují v prostorách školy (v případě příznivého počasí i na školním dvoře, je-li tam zajištěn dohled).
 9. Žák pomáhá slabším nebo postiženým spolužákům, popřípadě dospělým návštěvníkům školy.
 10. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a zaměstnancům školy jsou považovány za závažné porušení školního řádu a řešeny v souladu se sankčním řádem.
 11. V případě nevhodného chování žáka jej může učitel vyloučit z hodiny do doby, než se ukázní s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat (např. pod vedením jiného pedagoga nebo na základě zadané samostatné práce pod dohledem jiného zaměstnance školy, který je zletilý a bude se školou v pracovně právním vztahu.)
 12. Žák svých chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozuje dobré jméno školy.

 

            3) Vnitřní režim školy

 

 1. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hod., v případě, že vyučování začíná 0. hodinu, v 6.55 hod. Žáci vstupují do školy hlavním vchodem okolo vrátnice do šatny.
 2. Do budovy školy nevjíždějí žáci na koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích ani na tzv. kolečkových botách apod.
 3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky do šatny.
 4. V šatnách se žáci zbytečně nezdržují a ihned odchází do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího nebo provozních zaměstnanců školy ve vrátnici.
 5. Ve škole žáci nenosí čepice ani jiné pokrývky hlavy.
 6. Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, případně pokynem vyučujícího.
 7. Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny následovně:
 1. stupeň (Rašínova)
0. vyučovací hodina 7,00 – 7,45
1. vyučovací hodina 8,00 – 8,45
2. vyučovací hodina 8,55 – 9,40
3. vyučovací hodina 10,00 – 10,45
4. vyučovací hodina 10,55 – 11,40
5. vyučovací hodina 12,10 – 12,55
6. vyučovací hodina 13,05 – 13,50
7. vyučovací hodina 14,00 – 14,45
8. vyučovací hodina 14,55 – 15,40
9. vyučovací hodina 15,50 – 16,35
 1. stupeň (Husova)
0. vyučovací hodina 7,05 – 7,50
1. vyučovací hodina 8,00 – 8,45
2. vyučovací hodina 8,55 – 9,40
3. vyučovací hodina 9,55 – 10,40
4. vyučovací hodina 10,50 – 11,35
5. vyučovací hodina 12,10 – 12,55
6. vyučovací hodina 13,05 – 13,50
7. vyučovací hodina 14,00 – 14,45
8. vyučovací hodina 14,55 – 15,40
9. vyučovací hodina 15,50 – 16,35
 1. Na výuku začínající 0. hodinu a též na odpolední vyučování čekají žáci v šatně, odkud si je odvádí vyučující. Při odpoledním vyučování vykonává vyučující dohled nad žáky i o přestávkách. Po skončení výuky žáky odvádí zpět do šatny a vyčká, než opustí školu.
 2. Pozve-li si učitel žáky do školy mimo jejich rozvrh hodin, zodpovídá po celou dobu jejich pobytu ve škole za jejich bezpečnost a kázeň.
 3. Škola zodpovídá za žáky v době dané rozvrhem, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování. Pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy nemohou žáky uvolňovat bez dohledu dospělé osoby k činnostem mimo školní budovu, k lékaři apod.
 4. Žákům není dovoleno zdržovat se v době mimo vyučování bez dohledu učitele v budově školy ani na školním dvoře.
 5. Vstup na požární schodiště je možný pouze za přítomnosti pedagogického dohledu.
 6. Pokud se vyučující nedostaví do výuky do 5 minut po začátku vyučovací hodiny, oznámí žákovská služba neprodleně tuto skutečnost vedení školy.
 7. Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího.
 8. Odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný jen na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka. Ústní žádost není z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáka akceptovatelná.
 9. Během vyučovací hodiny mají žáci vypnuté mobilní telefony a není dovoleno je během hodiny používat. Používání mobilního telefonu při vyučovací hodině je považováno za projev nezdvořilého a neslušného chování a za svévolné narušování vyučovací hodiny.
 10. V budově, areálu školy a při všech akcích školy mají žáci přísný zákaz pořizovat bez předchozího svolení vedení školy fotografický, audio či videozáznam z vyučovacích hodin, záznam vyučujících, zaměstnanců školy ani spolužáků.
 11. Při výuce ve třídách, v odborných učebnách a v tělocvičně se žáci řídí řádem platným pro tyto učebny. Do všech učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím.
 12. Stravování žáků probíhá v určenou dobu v jídelně školy. Mimo dobu vyhrazenou pro oběd není vstup do jídelny žákům povolen.
  • Do školní jídelny odcházejí žáci ukázněně. Stolují kulturně a zanechají po sobě pořádek. Dbají pokynů dozírajícího učitele. Žáci se řídí vnitřním řádem jídelny. Při nevhodném chování ve školní jídelně může být žák vyloučen ze školního stravování.
 13. Do sboroven a kabinetů žáci vstupují pouze za přítomnosti učitele.
 14. Za pořádek ve třídách po skončení vyučování odpovídá vyučující a jeho žáci.
 15. Do školy nepatří věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků, stejně tak i velké částky peněz nebo cenné předměty.
 16. Žáci si chrání svůj osobní majetek. V případě nutnosti si může žák uložit cenné věci do školního trezoru.
 17. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, neprodleně ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dohled, a také třídnímu učiteli, který rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu.
 18. Ve škole není žákům dovoleno nabízet či prodávat kosmetické nebo jiné výrobky a služby.
 19. Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

 

            4) Režim při mimoškolních akcích

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 2. Při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 3. Při mimoškolních akcích nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy, zejména s ohledem na zajištění BOZD. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.
 4. Při mimoškolních akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.
 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast BOZP a BOZD (směrnice pro ŠVP, LVVZ, zahraniční výjezdy, školní výlety). Za dodržování předpisů o BOZP a BOZD odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
 7. Součástí výuky je rovněž výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a LVVZ v sedmém ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako školy v přírodě aj. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
 8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
 9. Při zapojení školy do soutěží BOZD po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje BOZD organizátor.
 10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje BOZD vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ

 

 1. Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.
 2. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZD a BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.
 3. Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, neprodleně informovat třídního učitele (vyučujícího) o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, u nichž byl přítomen.
 4. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu.
 5. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 6. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.
 7. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.
 8. Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm; při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.
 9. Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.
 10. Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.
 11. Žáci mají zakázáno otevírat bez dovolení okna, pokud ve třídě není přítomen vyučující. Rovněž je přísně zakázáno vysedávání žáků na okenních parapetech, vyklánění se a sedání do oken, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken apod.
 12. Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně jinému učiteli nebo vedení školy.
 13. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

 

 1. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 

 1. Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob.
 2. Žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou. Jsou si vědomi, že v případě neúměrného poničení učebnic zakoupí učebnici novou.
 3. Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.
 4. Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Školní řád platí do odvolání.
 2. Školní řád byl schválen Pedagogickou radou dne 30. 8. 2016 a Školskou radou dne 8. 2016.
 3. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci i zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2016.

 

Přílohy:           Sankční řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Řád mateřské školy

Řád školní družiny

Řády odborných učeben

 

V Brně 31. 8. 2016                                                                           Mgr. Roman Tlustoš

ředitel školy