Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, Husova 17, příspěvková organizace stanovil níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků této základní školy k plnění povinné školní docházky.

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace je pilotní českou daltonskou školou a od roku 2008 také certifikovanou mezinárodní daltonskou školou (International Dalton School), která vzdělává žáky podle daltonského konceptu. Proto ředitel školy stanovil kritéria pro přijímání dětí, která zohledňují zaměření školy na daltonskou pedagogiku jakožto alternativní pedagogický přístup.

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Brno, Husova 17, p. o. (podle § 36 odst. 7 školského zákona).
  2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které se vzdělávají v MŠ Jánská 22, která implementuje daltonské prvky.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti, jejichž zákonní zástupci znají a sdílejí daltonskou pedagogiku (např. dítě se účastní na přípravné výuce podle daltonského plánu, tzv. „Hra na školu“, obeznámenost zákonných zástupců s daltonskou pedagogikou).
  4. Do ZŠ se dále přijímají ostatní děti (výše neuvedené).

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění kritérií od bodu 1. k bodu 4.

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující totožné kritérium (ve školním roce 2020/2021 bude škola otevírat 3 třídy, jejich naplněnost je podmíněna psychohygienickými podmínkami a vazbou na společné vzdělávání, max. 90 dětí), bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady zvolený za zákonné zástupce za přítomnosti vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

V Brně dne 21. 1. 2020

Mgr. Roman Tlustoš

ředitel školy

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 28. 1. 2020