Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisů do MŠ

pro školní rok

2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci bude zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 (v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19) bude probíhat převážně bezkontaktně následujícím způsobem:

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy: 3ctmbxs

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), adresa: hospodarka@zshusovabrno.cz

3. poštou: Základní a mateřská škola

                    Husova 17

                    602 00 Brno – střed (na obálku umístit heslo: Zápis do MŠ)

4. osobní podání: ve výjimečných případech 4. 5. 2020 v časech 9,00 – 11,00 a 14,00 – 15,30. Rezervaci je možné si zajistit prostřednictvím emailu: msjanska@zshusovabrno.cz nebo telefonicky: +420 735 120 188.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Doklady k zápisu:

  • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
  • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
  • Doložení řádného očkování dítěte – nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
    1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
    2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

 

Čestné prohlášení

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce