Minimální preventivní program

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

pro školní rok 2016/2017

Školní metodik prevence: Mgr. Eva Moškvanová

 

 

Základní škola a mateřská škola Brno

Husova 17

602 00 Brno

 

Úvod

Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost.

Charakteristika školy

Naše škola se nachází v městské části Brno-střed. První stupeň sídlí na ulici Rašínova 3, druhý stupeň na ulici Husova 17, součástí školy je i mateřská škola, jejíž sídlo je na ulici Jánská 22. V současné době navštěvuje školu 471 žáků (+ 25 dětí v MŠ). Naše škola je připravena poskytnout odbornou péči žákům se specifickými poruchami učení, žákům v riziku, žákům vykazujícím rizikové chováním i žákům nadaným. Ve výuce jsou uplatňovány daltonské prvky. Žákům je nabízeno velké množství volnočasových aktivit v podobě nepovinných předmětů i zájmových útvarů.

 

Preventivní strategie spočívá především v

 • poskytování informací všem výše zmíněným skupinám o problematice prevence rizikových forem chování a nabízení veškerých možností, jak je plně zapojit do vlastní realizace,
 • výchově ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za životní prostředí,
 • vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilného, xenofobního a diskriminačního chování,
 • rozvoji a podpoře sociálních kompetencí, posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům,
 • minimalizaci výskytu rizikových forem chování,
 • vytváření nestresujícího prostředí pro přijetí jakéhokoliv žáka,
 • vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech žáků do školních i mimoškolních aktivit,
 • nabízení účasti všem žákům na školních i mimoškolních aktivitách,
 • nabízení možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc.
 1. Krátkodobé cíle – spočívají ve zmapování potřeb primární prevence a ve vlastní realizaci specifické i nespecifické primární prevence (viz výše) a v pokračování budování vztahů mezi jednotlivými žáky.
 2. Střednědobé cíle – zahrnují především snahu o větší zapojení rodičů do dění školy, tvorbu vlastních projektů.
 3. Dlouhodobé cíle – patří mezi ně především výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

 

Cílové skupiny

 • jsou jimi všichni žáci ZŠ,
 • zvláště je třeba se zaměřit na:
 • děti se zdravotními problémy,
 • žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • žáky v riziku,
 • žáky, kteří rizikové chování vykazují,
 • na děti s odlišnou etnickou příslušností, než je ta většinová, u nichž je podstatná integrace do většiny

 

Zásady prevence spočívají v

 • v individuální práci s každou třídou,
 • aktivním zapojení třídního učitele,
 • kvalitně zpracovaném školním řádu – Pravidlech soužití,
 • dobře fungujícím poradenském pracovišti školy

 

Formy prevence jsou:

 • úzká spolupráce mezi rodiči, žáky a školou,
 • poradenská činnost,
 • odhalování specifických poruch učení a chování a následná náprava,
 • vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu,
 • vyhranění negativního vztahu k návykovým látkám,
 • široká nabídka školních i mimoškolních aktivit.

 

Realizace MPP

 • Preventivní strategie v jednotlivých ročnících je obsažena v ŠVP.
 • Také v tomto školním roce vyučovací předmět Etická výchova (pro 9. ročník) významně přispěje svými tématy k naplnění cílů MPP.
 • Všichni pracovníci školy se budou snažit, aby u žáků docházelo k postupnému zvyšování sociálních kompetencí, a budou podporovat rozvoj jejich komunikačních dovedností.
 • Škola se bude snažit o vytvoření pozitivního sociálního klimatu, prostoru pro smysluplné využití volného času dětí, o jejich výchovu k zodpovědnosti za své zdraví a zdravý životní styl a snížení výskytu rizikových projevů v chování žáků nabídkou volnočasových aktivit – výukou nepovinných předmětů a zájmových útvarů: sportovní hry, keramická dílna, tvořivá dílna, deskové hry, šachy, Aj hrou, německý jazyk, základy italštiny, házená, florbal, mažoretky, první taneční krůčky, základy latinskoamerických tanců, aerobic, minitaneční pro 8. – 9. ročník, sborový zpěv, hra na kytaru, věda hrou, přírodovědné kroužky, příprava k přijímacím zkouškám z M a Čj pro 9. ročník, dramatická výchova, programování atp.
 • Ve školním roce budou po zkušenostech z minulých let zorganizovány projektové dny: Den zdravého životního stylu, Den světových náboženství, Člověk v ohrožení, Husovská noc, Den plný kultury, Veletrh Evropy a Expedice Husovka.
 • Žáci čtvrtých ročníků se společně s žáky z pátých ročníků zúčastní seznamovacího výletu a dalších společných akcí: Malá Husovská noc, Expedice Husovka, sportovní turnaje aj.
 • Žáci nižších ročníků budou besedovat s odborníky z poraden pro drogově závislé, psychologických poraden apod. Žáci vyšších ročníků budou zpracovávat projekt s tematikou zdravého životního stylu. V průběhu celého roku budou žákům nabízeny další aktivity dle aktuálních potřeb a nabídek institucí, se kterými spolupracujeme.
 • Škola je dohodnuta na spolupráci s Policií ČR, jejíž pracovníci budou docházet do školy, monitorovat v ní situaci a pořádat besedy s žáky.
 • Školní řád je rovněž vnímán jako nástroj prevence.
 • Učitelé budou v jednotlivých předmětech své žáky vést k samostatnosti, toleranci a zodpovědnosti. Budou je učit spolupráci a vhodné komunikaci.
 • Všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy jsou seznámeni s pravidly první pomoci, v průběhu školního roku jsou pro ně zajišťovány vzdělávací akce. Lékárnička je umístěna ve sborovně.
 • Problematika různých rizikových projevů chování a reakce na ně bude průběžně zařazována především na třídnické hodiny a do hodin předmětů OV (výchova k občanství), RV (výchova ke zdraví), EtV (etická výchova), EnvV (environmentální výchova), Př (přírodověda i přírodopis), prvouka, CH (chemie), VV (výtvarná výchova), TV (tělesná výchova) a příbuzných předmětů.
 • Škola bude využívat programů pro boj s šikanou a dalšími rizikovými jevy.
 • Žáci 5. – 9. ročníku si mohou volit své zástupce do žákovského parlamentu. Jsou tak vedeni ke spolupráci a zodpovědnosti, učí se prosazovat své zájmy a potřeby.

Rámcový časový harmonogram (bude doplněn podle nabídky dalšími programy):

 • září: seznamovací výlet žáků čtvrtých a pátých ročníků, Maraton škol (1. – 5. ročník), Orientační běh žáků 6. – 9. ročníků, terénní exkurze se zaměřením na ekologii (7. ročníky), terénní cvičení s prvky environmentální výchovy, adaptační kurz (6. ročníky), fotbalový turnaj (žáci 4. a 5. tříd), škola v přírodě pro 5. ročník
 • říjen: Mapování vztahů ve třídě (6. ročníky), Legální návykové látky (5. ročníky)
 • listopad: Den světových náboženství
 • prosinec: Husovská noc, Expedice Husovka, školní akademie
 • únor: prezentace ročníkových prací žáků devátých tříd, Šikana, kriminalita, drogy (6. a 7. ročníky)
 • březen: Vivat Komenský!, Veletrh Evropy, lyžařský výcvik
 • duben: Den zdravého životního stylu
 • květen: Člověk v ohrožení, Sexuální a reprodukční zdraví, plánování rodičovství (8. a 9. ročníky)
 • červen: Závěrečná akademie, výlety jednotlivých tříd

Preventivní strategie na prvním stupni:

 • zdraví (kouření, alkoholismus, návykové látky, environmentální výchova),
 • mezilidské vztahy (společná tvorba pravidel soužití mezi žáky a učiteli, nácvik řešení problémů, komunikace a diskuze, všímání si jednotlivých odlišností mezi žáky a jejich kladné přijímání, přijímání, uvědomování si vlastní osobnosti),
 • dopravní výchova

Preventivní strategie na druhém stupni:

 • zdraví (zdravý životní styl, stres, zvládání náročných situací, závislost, kouření a alkohol)
 • mezilidské vztahy (vzájemné poznávání jedinců v nově utvořených kolektivech, následná tvorba pravidel a bezpečného prostředí, vhodné chování a komunikace, rozvoj schopnosti komunikovat a diskutovat, partnerství a sexualita, posílení osobnosti, rasismus)
 • právo

 

Metody hodnocení efektivity jednotlivých programů

Žáci se budou moci k jednotlivým programům vyjádřit v dotaznících nebo ústně. Shrnutí a následné reflexe proběhnou v běžných vyučovacích hodinách a na hodinách třídnických. Žáci mohou své připomínky rovněž sdělit svým zástupcům v žákovském parlamentu, umístit je do schránky důvěry.

Minimální preventivní program se v každém pololetí bude vyhodnocovat na pedagogické radě, celkové zhodnocení proběhne na konci školního roku.

Úkoly jednotlivých pracovníků školy, zapojení žáků a zaměstnanců do MPP

 • Ředitel školy – má odpovědnost za podporu, vytváření a realizaci programu, sleduje jeho efektivitu, v případě potřeby svolává výchovné komise.
 • Výchovná poradkyně – poskytuje poradenství při řešení školního neúspěchu, výukových problémů, volbě povolání a dalšího vzdělávání žáků, spolu s třídními učiteli a asistenty se podílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a připravuje podmínky pro integraci jednotlivých žáků, navrhuje řediteli školy svolávání výchovných komisí, konzultuje problémy s odbornými pracovišti (SPC, PPP).
 • Školní metodička prevence a psycholožka školy – koordinuje přípravy a realizace programů, komunikuje s žáky, rodiči, ostatními pracovníky školy (především s třídními učiteli), odkazuje na další odborníky, monitoruje žáky v riziku a s poruchou chování a emocí, zaměřuje se na zachycování varovných signálů souvisejících s problematikou rizikových projevů chování, účastní se výchovných komisí, spolupracuje s organizacemi v oblasti primární prevence, dokumentuje průběh a hodnotí realizaci preventivní strategie.
 • Pedagogický sbor – jednotliví učitelé začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů (viz ŠVP), jednotlivé problémy a nejasnosti z oblasti prevence rizikových projevů chování konzultují s metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a vedením školy.
 • Třídní učitelé – hrají stěžejní úlohu při naplňování MPP, mapují vztahy ve své třídě, vhodnými aktivitami navozují zdravé prostředí v kolektivu, konzultují a úzce spolupracují s metodičkou prevence, výchovnou poradkyní, vedením, ostatními pracovníky školy a rodiči, seznámí žáky s MPP, podílí se na léčbě vztahů v kolektivech, ve kterých se vyskytla šikana, důsledně postihují (navrhují postihy) v případě porušení školního řádu, komunikují s rodiči nejen prostřednictvím třídních schůzek.
 • Žáci – participují se na přípravě a realizaci programu, jsou seznámeni s MPP, vědí, kde hledat pomoc, na koho se obrátit.

 

Spolupráce s institucemi

 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Centrum prevence – Sdružení Podané ruce, o. s.
 • Policie ČR
 • Preventivní skupina městské policie
 • Úřad práce
 • kulturní střediska a organizace
 • Okresní metodik prevence
 • OSPOD

 

Spolupráce s rodiči

 • Škola bude spolupracovat s rodiči v oblasti zdravého životního stylu dětí a v oblasti prevence. Tato problematika bude pravidelně zařazována také na program třídních schůzek s rodiči. Rodičům zde budou nabízeny propagační materiály týkající se především oblasti drogové prevence a šikany, bude jim sdělen postup školy v případě problémů žáků s drogami. Rovněž zde budou seznámeni s MPP, který je součástí ŠVP, a školním řádem.
 • Rodiče budou informováni prostřednictvím webových stránek, elektronické  (nebo papírové) žákovské knížky a  na třídních schůzkách. Budou též (prokazatelně) seznámeni s výňatkem ze školního řádu.
 • Rodiče mohou využívat konzultací metodičky prevence a výchovné poradkyně. Po předcházející domluvě je možná schůzka s kterýmkoliv z pedagogických pracovníků naší školy.
 • Výchovná opatření jsou rodičům sdělována písemně.

 

 

Metodické a učební materiály a literatura

 • Videokazety:

Řekni drogám ne! (3 díly), Oči hadů (3 díly), Dokážete nekouřit?, Kouření a já, Prevence AIDS, Abeceda lidské sexuality (4 díly), Drogová problematika, Sexuální výchova, Nechte toho, Věčné téma, Naučte své dítě říkat ne, Proč přestat, Pití s mírou, Expedice prevence a další

 

Kontaktní místo ve škole a informační nástěnka, další aktivity:

 1. Modrá schránka (schránka důvěry) – je umístěna vedle informační nástěnky. Žáci do ní mohou vhazovat nejrůznější dotazy a svěřit se se svými problémy. Svá trápení mohou sdělovat i anonymně.
 2. Informační nástěnky pro žáky a rodiče (v prvním patře v budově na Husově ulici, v přízemí v budově prvního stupně), pro pracovníky školy (ve sborovně) – žáci, jejich rodiče i pracovníci školy zde naleznou veškeré potřebné informace a kontakty z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Rovněž jsou zde aktualizovány informace z jednotlivých schůzek ŽP.
 3. Žákovský parlament (ŽP) – žáci každé třídy si volí své zástupce.
 4. Školské poradenské centrum – tvoří jej výchovná poradkyně, metodička prevence, speciální pedagožka a školní psycholožka. Zaměřuje se především na poradenství v oblasti školního neúspěchu, výukových problémů, integrace žáků, volby povolání a dalšího studia žáků (viz Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních). Schůzky ŠPC se konají dle potřeby (většinou v pondělí odpoledne).
 5. Preventivní tým – metodička prevence, výchovná poradkyně a školní psycholožka spolu úzce spolupracují při řešení výskytu vzniklého problému (např. šikany), individuálně doporučují další postupy.

 

Síť organizací a služeb poskytujících odbornou pomoc, internetové odkazy a poradny

 

 1. Drogy, alkohol, kouření, gambling:
 • PPP Brno – poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Adresa: Sládkova 45, 613 00 Brno

Kontakt: 548 526 802, 723 252 765, sladkova@pppbrno.cz, www.poradenskecentrum.cz

 

 • Sdružení a nadace Podané ruce

K-centrum Drug Azyl – adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno

– kontakt: 543 249 343, drugazyl@podaneruce.cz

Centrum prevence –    adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno

 

 • Centrum léčby závislosti na tabáku

Adresa: Jihlavská 20, 639 00 Brno

Kontakt: 532 233 198

 

 • Telefonní linka pro odvykání kouření s celorepublikovou působností

Kontakt: 844 600 500

 

 

 • MOAT

Adresa: Masarykova 37, 602 00 Brno

Kontakt: 542 214 220

 

 • Teen Challenge

Adresa: Pekařská 12, 602 00 Brno

Kontakt: 777 179 363, brno@teenchallenge.cz

 

 • Sdružení A-klubů

Adresa: Křenová 62a, 602 00 Brno

Kontakt: 541 247 233, akluby@akluby.cz

 • Anonymní linka důvěry A-klubů: 603 487 867, 545 241 301, duvery@akluby.cz

 

 

 1. Psychiatrické léčebny a krizová centra:
 • Psychiatrická léčebna Černovice

Adresa: Húskova 2, 618 00 Brno

Kontakt: 548 123 111 (spojovatelka), sekretariát@plbrno.cz

 

 • Psychiatrická léčebna Bohunice

Adresa: Jihlavská 20, 639 00 Brno

Kontakt: 547 191 111 (spojovatelka)

 • Středisko sociální pomoci dětem

Adresa: Hapalova 4, 621 00 Brno

Kontakt: 541 229 298

 • Dětské krizové centrum SPONDEA, o. p. s.

Adresa: Sýpka 25, 613 00 Brno

Kontakt: 541 235 511, 608 118 088

 

 1. Internetové odkazy a poradny:

V Brně 3. září 2016                                                               Mgr. Eva Moškvanová, ŠMP