Projekt Šablony I

Projekt Šablony I (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001978) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Trvání projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Celkové náklady projektu: 1 492 880,- Kč

Realizované aktivity:

Mateřská škola

  • školní asistent (personální podpora MŠ)
  • další vzdělávání pracovníků MŠ (čtenářská pregramotnost, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ)

Základní škola

  • školní psycholog (personální podpora ZŠ)
  • sociální pedagog (personální podpora ZŠ)
  • čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze)