Projekty školy

Kategorie: Projekty školy

KaPoDaV

6.9.2018

KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj. Realizátorem Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Naše škola je partnerem projektu.

Plánované aktivity:

 • Pobytový výukový program Život v kostce (5 dnů, 9. A) – rozvoj finanční gramotnosti, udržitelný rozvoj, strategické a kritické myšlení a další „měkké kompetence“
 • Extra třída (7. A) – žáci mají za úkol vymyslet a zrealizovat nápad, který prospěje lidem v jejich obci a okolí
 • Badatelství s Terezou – Globe – žáci se učí kreativně přistupovat k problémům, stanovovat hypotézy a hledat řešení; program pracuje s badatelsky orientovaným vyučováním
 • Finančně gramotná škola – pedagogové školy zavádí finanční gramotnost do výuky, organizují např. projektový tematický den k finanční gramotnosti

Šablony II

6.9.2018

Projekt Šablony II

Projekt Šablony II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010403) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Celkové náklady projektu: 1 975 000,- Kč

Realizované aktivity:

Mateřská škola

 • školní asistent (personální podpora MŠ)
 • další vzdělávání pracovníků MŠ (polytechnická výchova)
 • projektový den ve škole
 • projektový den mimo školu

Základní škola

  • školní psycholog (personální podpora ZŠ)
  • Školní asistent (personální podpora ZŠ)
 • badatelský klub pro žáky ZŠ
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků (cizí jazyky)
 • školní projekt
 • využití ICT ve vzdělávání ZŠ (64 hodin/64 týdnů)

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018“. Cílem projektu je srozumitelným způsobem přiblížit žákům problematiku emigrace a exilu v osudových okamžicích 20. století na základě života vybraných osob, zejména Brňanů. Emigranti odešli nebo museli odejít ve čtyřech hlavních vlnách (v době 1. světové nebo 2. světové války, či v období po roce 1948 a 1968). Mnozí z nich se zapojili do 1., 2. nebo 3. odboje. Žáci si uvědomí pojmy hrdinství, čest, spravedlnost. Projekt se bude také věnovat tématu holocaustu nebo odsunu Němců z Brna. Žáci během projektových aktivit poznají rozdíly mezi demokratickou společností a totalitním komunistickým a nacistickým státem. Pochopí evropské a světové historické souvislosti. Projekt má vést žáky k empatii, solidaritě, náboženské a rasové toleranci a kritickému myšlení.

Trvání projektu: 1. 4. – 31. 12. 2018

Celkový rozpočet projektu: 492 330,- Kč

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“.

Projekt pomáhá zvyšovat kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky, a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků.

V každém kraji ČR je dlouhodobě podporována jedna základní škola (modelová škola), které je v průběhu pětiletého projektového cyklu poskytována vzdělávací, personální a materiální podpora. V modelových školách například působí pedagogičtí konzultanti a pedagogičtí asistenti/pároví učitelé, učitelé mají možnost se účastnit vzdělávacích kurzů a školy získají moderní výukové pomůcky.

Přehled modelových škol podle roku zapojení:

ZŠ Kunratice, Hlavní město Praha (2010)

ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, Moravskoslezský kraj (2010)

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Olomoucký kraj (2012)

ZŠ Zdice, Středočeský kraj (2012)

ZŠ Liberec, Křížanská 80, Liberecký kraj (2015)

ZŠ Staňkov, Plzeňský kraj (2015)

ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, Jihočeský kraj (2017)

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, Jihomoravský kraj (2017) 

 1. základní škola Most, Ústecký kraj (2017) 

ZŠ Slatiňany, Pardubický kraj (2017)

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt Statutárního města Brna v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je intenzivní plošná podpora předškolního vzdělávání na území města Brna a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol. Do projektu bude zapojeno všech 137 mateřských škol, které zřizuje město Brno nebo jeho městské části.

Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Realizované aktivity v naší MŠ Jánská 22:

 • školní asistent (10 hod./týden)
 • další vzdělávání pracovníků MŠ (Feursteinova metoda instrumentálního obohacování, posilování kompetencí pracovníků MŠ v oblasti včasné detekce rizikových signálů v chování dětí, logopedická prevence aj.)

Projekt Statutárního města Brna v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je plošná podpora základního vzdělávání ve městě Brně. Součástí projektových aktivit je podpora doučování na základních školách po dobu realizace projektu, podpora kariérového poradenství s cílem smysluplné volby povolání, pomoc školním poradenským pracovištím nebo podpora práce s rodiči na školách s vysokým počtem znevýhodněných žáků.

Důležitou součástí projektu je i metodická podpora zapojených škol z úrovně OŠMT MMB při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování.

Trvání projektu: 1. 8. 2017 – konec roku 2020

Projekt v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Cílem projektu je realizace 11 vzdělávacích mobilit pedagogů naší školy. Pedagogové absolvují metodické kurzy pro učitele anglického jazyka a přírodovědných předmětů, a kurzy pro výuku metodou CLIL ve Velké Británii. Poznatky, které načerpají během vzdělávacích kurzů v zahraničí, potom uplatní ve své každodenní praxi.

Trvání projektu: 20. 12. 2017 – 19. 12. 2019

Maximální výše přiděleného grantu: 27 287,- EUR

Naše škola se zaregistrovala do programu Skutečně zdravá škola (více informací zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/nase-vize). Rádi bychom touto cestou zlepšili náš stravovací systém. Počínaje změnou produktů v nápojových automatech přes úplně nový koncept výuky týkající se zdravého životního stylu. Naší vizí do budoucna je hlavně změna kvality jídla podávaného ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že jídlo se k nám dováží, bude tento bod jedním z nejtěžších. Věříme ale, že se nám podaří naši vizi naplnit.

Na těchto stránkách: http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/zakladni-skola-a-materska-skola-brno-husova-17-prispevkova-organizace, v sekci „Postup v programu“, můžete sledovat, jak se nám daří. Budeme rádi, když se do naší iniciativy zapojí i rodiče našich žáků. Pokud někdo bude mít zájem, nechť se ozve na email: pavla.kremserova@zshusovabrno.cz.

Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude spuštěn 1. srpna, tak aby se mohl v celé EU naplno rozjet už od prvního dne školního roku 2017/2018.

Součástí projektu, který má mezi dětmi propagovat zdravé stravovací návyky, budou nejen distribuce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, ale také zvláštní vzdělávací programy, jež by měly žáky naučit, jak je kvalitní výživa důležitá, a vysvětlit jim, jak se jídlo vyrábí.

Přednostně budou děti ve školách dostávat ovoce, zeleninu a mléko v čerstvém stavu. Zpracované produkty jako polévky, ovocné kompoty, džusy, jogurty a sýry budou dostávat, jen pokud to schválí zdravotnické orgány daného státu. Výrobky nesmí obsahovat žádný přidaný cukr, sůl ani tuk, s výjimkou případů, kdy je zdravotnické orgány v omezeném množství povolí.

Distribuce ovoce, zeleniny a mléka bude probíhat zpravidla jednou týdně. Dodavatelem pro naši školu je firma Ovocentrum V+V, s. r. o.

Adopce na dálku

26.8.2017

Posláním projetu Adopce na dálku je podporovat vzdělání dětí z nejchudších indických rodin prostřednictvím zasílání finanční podpory konkrétním dětem. Projekt Adopce na dálku realizuje diecézní katolická charita Hradec Králové Caritas ve spolupráci s koordinátory v Indii.

Většina rodin v Indii žije na hranici bídy v chudě zařízených rákosových příbytcích. Jedinou příležitostí na zlepšení jejich nelehké životní situace je vzdělání jednoho z členů rodiny, který se tak bude moci zapojit do pracovního procesu.

Naše škola podporuje vzdělání indického chlapce Harshithu. Vybrané příspěvky slouží k pokrytí školného, základní zdravotní péče na jeden školní rok a k zakoupení školních pomůcek, uniformy a brašny.

Projekt realizujeme od konce školního roku 2008/2009.
Stránky projektu: http://www.hk.caritas.cz/adopce/