Projekty školy

Kategorie: Projekty školy

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018“. Cílem projektu je srozumitelným způsobem přiblížit žákům problematiku emigrace a exilu v osudových okamžicích 20. století na základě života vybraných osob, zejména Brňanů. Emigranti odešli nebo museli odejít ve čtyřech hlavních vlnách (v době 1. světové nebo 2. světové války, či v období po roce 1948 a 1968). Mnozí z nich se zapojili do 1., 2. nebo 3. odboje. Žáci si uvědomí pojmy hrdinství, čest, spravedlnost. Projekt se bude také věnovat tématu holocaustu nebo odsunu Němců z Brna. Žáci během projektových aktivit poznají rozdíly mezi demokratickou společností a totalitním komunistickým a nacistickým státem. Pochopí evropské a světové historické souvislosti. Projekt má vést žáky k empatii, solidaritě, náboženské a rasové toleranci a kritickému myšlení.

Trvání projektu: 1. 4. – 31. 12. 2018

Celkový rozpočet projektu: 492 330,- Kč

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“.

Projekt pomáhá zvyšovat kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky, a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků.

V každém kraji ČR je dlouhodobě podporována jedna základní škola (modelová škola), které je v průběhu pětiletého projektového cyklu poskytována vzdělávací, personální a materiální podpora. V modelových školách například působí pedagogičtí konzultanti a pedagogičtí asistenti/pároví učitelé, učitelé mají možnost se účastnit vzdělávacích kurzů a školy získají moderní výukové pomůcky.

Přehled modelových škol podle roku zapojení:

ZŠ Kunratice, Hlavní město Praha (2010)

ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná, Moravskoslezský kraj (2010)

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Olomoucký kraj (2012)

ZŠ Zdice, Středočeský kraj (2012)

ZŠ Liberec, Křížanská 80, Liberecký kraj (2015)

ZŠ Staňkov, Plzeňský kraj (2015)

ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, Jihočeský kraj (2017)

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, Jihomoravský kraj (2017) 

  1. základní škola Most, Ústecký kraj (2017) 

ZŠ Slatiňany, Pardubický kraj (2017)

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Projekt Šablony I

26.8.2017

Projekt Šablony I (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001978) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Trvání projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Celkové náklady projektu: 1 492 880,- Kč

Realizované aktivity:

Mateřská škola

  • školní asistent (personální podpora MŠ)
  • další vzdělávání pracovníků MŠ (čtenářská pregramotnost, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ)

Základní škola

  • školní psycholog (personální podpora ZŠ)
  • sociální pedagog (personální podpora ZŠ)
  • čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze)

Projekt Statutárního města Brna v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je intenzivní plošná podpora předškolního vzdělávání na území města Brna a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol. Do projektu bude zapojeno všech 137 mateřských škol, které zřizuje město Brno nebo jeho městské části.

Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Realizované aktivity v naší MŠ Jánská 22:

  • školní asistent (10 hod./týden)
  • další vzdělávání pracovníků MŠ (Feursteinova metoda instrumentálního obohacování, posilování kompetencí pracovníků MŠ v oblasti včasné detekce rizikových signálů v chování dětí, logopedická prevence aj.)

Projekt Statutárního města Brna v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je plošná podpora základního vzdělávání ve městě Brně. Součástí projektových aktivit je podpora doučování na základních školách po dobu realizace projektu, podpora kariérového poradenství s cílem smysluplné volby povolání, pomoc školním poradenským pracovištím nebo podpora práce s rodiči na školách s vysokým počtem znevýhodněných žáků.

Důležitou součástí projektu je i metodická podpora zapojených škol z úrovně OŠMT MMB při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování.

Trvání projektu: 1. 8. 2017 – konec roku 2020

Projekt v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců. Cílem projektu je realizace 11 vzdělávacích mobilit pedagogů naší školy. Pedagogové absolvují metodické kurzy pro učitele anglického jazyka a přírodovědných předmětů, a kurzy pro výuku metodou CLIL ve Velké Británii. Poznatky, které načerpají během vzdělávacích kurzů v zahraničí, potom uplatní ve své každodenní praxi.

Trvání projektu: 20. 12. 2017 – 19. 12. 2019

Maximální výše přiděleného grantu: 27 287,- EUR

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Hlavním cílem projektu je seznámit žáky s osudy tří středoevropských žen, které se nebály zapojit do odbojových skupin a bojovat proti nacistickému totalitnímu státu. Všechny tři ženy zaplatily za své protinacistické aktivity životem. Prostřednictvím příběhů těchto tří žen si žáci uvědomí, že boj za svobodu a demokracii, stejně jako pojmy jako hrdinství a odvaha neznají hranice ani náboženské vyznání a nejsou výsadou pouze mužského pohlaví. Během jednotlivých projektových aktivit (např. exkurze do Mnichova, koncentračních táborů Mauthausen a Dachau, po stopách odboje a partyzánů na Moravě, tvorba výukových materiálů a pracovních listů, výstava žákovských prací zachycujících život a dobu Marie Sedláčkové, Natalie Tulasiewicz a Sophie Scholl) si také žáci uvědomí základní rozdíly mezi demokratickou a totalitní společností.

Trvání projektu: do 31. 12. 2017

Celkový rozpočet projektu: 395 020,- Kč

Webové stránky projektu najdete zde.

 

Naše škola se zaregistrovala do programu Skutečně zdravá škola (více informací zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/nase-vize). Rádi bychom touto cestou zlepšili náš stravovací systém. Počínaje změnou produktů v nápojových automatech přes úplně nový koncept výuky týkající se zdravého životního stylu. Naší vizí do budoucna je hlavně změna kvality jídla podávaného ve školní jídelně. Vzhledem k tomu, že jídlo se k nám dováží, bude tento bod jedním z nejtěžších. Věříme ale, že se nám podaří naši vizi naplnit.

Na těchto stránkách: http://www.skutecnezdravaskola.cz/registrovane-skoly/zakladni-skola-a-materska-skola-brno-husova-17-prispevkova-organizace, v sekci „Postup v programu“, můžete sledovat, jak se nám daří. Budeme rádi, když se do naší iniciativy zapojí i rodiče našich žáků. Pokud někdo bude mít zájem, nechť se ozve na email: pavla.kremserova@zshusovabrno.cz.

Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude spuštěn 1. srpna, tak aby se mohl v celé EU naplno rozjet už od prvního dne školního roku 2017/2018.

Součástí projektu, který má mezi dětmi propagovat zdravé stravovací návyky, budou nejen distribuce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, ale také zvláštní vzdělávací programy, jež by měly žáky naučit, jak je kvalitní výživa důležitá, a vysvětlit jim, jak se jídlo vyrábí.

Přednostně budou děti ve školách dostávat ovoce, zeleninu a mléko v čerstvém stavu. Zpracované produkty jako polévky, ovocné kompoty, džusy, jogurty a sýry budou dostávat, jen pokud to schválí zdravotnické orgány daného státu. Výrobky nesmí obsahovat žádný přidaný cukr, sůl ani tuk, s výjimkou případů, kdy je zdravotnické orgány v omezeném množství povolí.

Distribuce ovoce, zeleniny a mléka bude probíhat zpravidla jednou týdně. Dodavatelem pro naši školu je firma Ovocentrum V+V, s. r. o.

Adopce na dálku

26.8.2017

Posláním projetu Adopce na dálku je podporovat vzdělání dětí z nejchudších indických rodin prostřednictvím zasílání finanční podpory konkrétním dětem. Projekt Adopce na dálku realizuje diecézní katolická charita Hradec Králové Caritas ve spolupráci s koordinátory v Indii.

Většina rodin v Indii žije na hranici bídy v chudě zařízených rákosových příbytcích. Jedinou příležitostí na zlepšení jejich nelehké životní situace je vzdělání jednoho z členů rodiny, který se tak bude moci zapojit do pracovního procesu.

Naše škola podporuje vzdělání indického chlapce Harshithu. Vybrané příspěvky slouží k pokrytí školného, základní zdravotní péče na jeden školní rok a k zakoupení školních pomůcek, uniformy a brašny.

Projekt realizujeme od konce školního roku 2008/2009.
Stránky projektu: http://www.hk.caritas.cz/adopce/

Cílem projektu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez nutného doprovodu dospělých.

Školy zapojené do oficiálního programu jsou povinny zpracovat také tzv. školní plán mobility – dlouhodobou strategii školy zaměřenou na bezpečné a bezbariérové cesty a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy. Podkladem pro zpracování tohoto plánu jsou údaje získané z analýzy dopravní bezpečnosti v okolí školy a dotazníkového šetření o dopravních preferencích dětí, případně rodičů.

Zapojené školy: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b a ZŠ Brno, Antonínská 3

Projekt v naší škole od školního roku 2016/2017 realizuje žákovský parlament (garanti: Mgr. Břečková a Mgr. Kremserová).

BCŠ-Brno_střed-průzkum

Kopie – BCŠ-Brno_střed-průzkum-zpráva-data

Bezpecne-cesty-do-skoly_letak